Reklamační řád

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upravené tímto reklamačním řádem nebo obchodními podmínkami, se řídí od 1.ledna 2014 výhradně novým občanským zákoníkem (zákon 89/2012 Sb.), a to bez ohledu na to, zda je spotřebitelem soukromá osoba, anebo podnikatel či právnická osoba. Více viz seznam zákonů, jimiž se řídí uzavírání spotřebitelské nebo obchodní smlouvy.

Vzhledem k povaze zboží – chemotechnické přípravky, koncentrované čističe a speciální přípravky - musí spotřebitel zajistit odbornou aplikaci (nebo montáž) těchto přípravků. Při reklamaci musí také tuto skutečnost doložit příslušným potvrzením o odborné montáži.

 

POSTUP SPOTŘEBITELE

 • Po převzetí zásilky si spotřebitel zkontroluje fakturu, která slouží jako dodací a záruční list. Je-li to možné pak také ověří funkčnost dodaného zboží. V případě, že spotřebitel při převzetí zboží zjistí nějaké chyby nebo vady, má právo toto zboží nepřebrat. Je nezbytné tento fakt oznámit dodavateli telefonicky na číslo +420 777 133 044 nebo e-mailem.
 • V případě, že spotřebitel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, v množství nebo ceně), nebo obdrží s dodávkou nesprávně vyplněnou fakturu, nebo o nákupu neobdržíte žádný doklad, ihned informuje dodavatele výše uvedeným způsobem.
 • Zjistí-li spotřebitel u zboží výrobní vadu po převzetí zásilky, pak prostřednictvím reklamačního protokolu podá písemnou reklamaci na níže uvedenou adresu dodavatele. V reklamaci spotřebitel uvede o jaké zboží se jedná a z jakého důvodu reklamaci uplatňuje tj. popíše zjištěné vady reklamovaného výrobku.
 • Reklamované zboží je třeba na vlastní náklady zaslat dodavateli na adresu:
  Ing. Oldřich Hamerník – HAMR, Elplova 16, Brno-Líšeň 628 00.
  Zboží je třeba zaslat jako doporučený balík, nikoliv na dobírku, jinak nebude zásilka přijata.
 • K zásilce musí spotřebitel přiložit kopii daňového dokladu, který obdržel se zbožím, kopii ústřižku od doručovatele a vyplněný reklamační protokol reklamovaného výrobku.
 • Při zpětném zasílání musí spotřebitel zabalit zboží tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Poškození zboží při přepravě bude důvodem pro neuznání reklamace.
  V případě nejasností pak neprodleně kontaktujte provozovatele internetového obchodu TUNAP.cz.

 POSTUP DODAVATELE

 • Reklamaci vypořádá dodavatel v pracovních dnech prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
 • O oprávněnosti reklamace rozhodne dodavatel nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamovaného zboží.
 • O výsledku bude dodavatel informovat spotřebitele prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, pokud se nedohodnou jinak.
 • V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s vyjádřením příslušného stanoviska.
 • Oprávněná reklamace, včetně odstranění chyby, bude vypořádaná na náklady dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od začátku reklamačního řízení v souladu s §19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele (zákon 634/1992 Sb.).
 • Reklamační řízení začíná plynout dnem převzetí reklamovaného zboží prodávajícím a končí dnem odeslání vypořádané reklamace spotřebiteli.
 • V případě, že prodávající bude reklamovaný výrobek zasílat výrobci, může se po dohodě se spotřebitelem prodloužit lhůta k vyřízení reklamace o 14 dnů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


VYPOŘÁDÁNÍ REKLAMACE

 • V případě, že bude reklamace uznána, bude zboží vyměněno. Pokud nebude možná výměna zboží, bude spotřebiteli vrácena platba.
 • V případě vrácení platby budou spotřebiteli vráceny pouze peníze za zboží, nikoliv za poštovné.


SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY


Obchodní podmínky internetového obchodu TUNAP.cz

Tento reklamační řád internetového obchodu TUNAP.cz platí od 1.1.2014.