Obchodní podmínky TUNAP.cz

 

Základní ustanovení

Provozovatel internetového obchodu

Provozovatelem internetového obchodu TUNAP.cz je Ing. Oldřich Hamerník, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, identifikační číslo 46313541. Úřadem evidence příslušným podle § 3 zákona č. 570/1991 Sb. živnostenského zákona je Úřad města Brna.

Popis činnosti

Na základě živnostenského oprávnění k velkoobchodu a maloobchodu a dále zprostředkování obchodu a služeb se internetový obchod TUNAP.cz zabývá prodejem chemotechnických přípravků a speciálními přípravky a nářadím pro autoopraváře.

Vymezení základních pojmů

V souladu s terminologií použitou v Občanském zákoníku bude v tomto textu kupující, tedy zákazník, nadále označován jako spotřebitel a prodávající, tedy provozovatel internetového obchodu, jako dodavatel.

 

Objednávka

Objednání zboží

Zboží je možné objednávat prostřednictvím objednacího formuláře internetového obchodu. Pokud se však spotřebiteli z jakéhokoliv důvodu nepodaří zboží objednat přímo, pak je možné objednávku zaslat jako běžný e-mail na adresu dodavatele oldahamernik@centrum.cz. V tomto e-mailu spotřebitel uvede přesné názvy zboží, počty objednaných kusů, přesnou adresu, na kterou má být zboží doručeno, a dále telefonní číslo pro ověření objednávky.

Podmínkou platné objednávky je vyplnění všech povinných údajů uvedených v objednacím formuláři. Po obdržení objednávky dodavatel bez odkladu odešle spotřebiteli potvrzení o jejím přijetí.

Kupní smlouva

Pro objednávky odeslané prostřednictvím objednacího formuláře internetového obchodu TUNAP.cz a pro objednávky zaslané prostřednictvím elektronické pošty platí následující ustanovení:

všechny spotřebitelem odeslané a zpětně potvrzené objednávky jsou považovány za závazné;
odeslaná objednávka je považována za návrh kupní smlouvy učiněný spotřebitelem a doručený dodavateli;
potvrzením objednávky dodavatelem je kupní smlouva považována za uzavřenou;
předmětem kupní smlouvy je jen zboží výslovně uvedené v objednávce.
Povinnosti dodavatele

Dodavatel se zavazujeme dodat:

druh a množství zboží za kupní cenu, která byla předem odsouhlasena spotřebitelem;
zboží, které vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území EU;
zboží, které bude vhodně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.
Dodavatel neodpovídá za:

opožděnou dodávku zboží zaviněnou poštou, nebo přepravní službou;
opožděnou dodávku zboží zaviněnou nesprávně udanou adresou příjemce;
za poškození zásilky zaviněné poštou nebo jinou přepravní službou;
případné nedodání zboží, které bylo způsobeno vinou výrobce v důsledku jakéhokoliv omezení dodávek, zastavení výroby, anebo jiných nepředvídatelných překážek.


Povinnosti spotřebitele

Spotřebitel se zavazuje:

jím objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad to bezodkladně oznámit dodavateli;
v souladu s platebními podmínkami zaplatit za zboží kupní cenu ve stanovené výši platné v den odeslání objednávky.
V případě, že si spotřebitel objednané zboží nepřevezme, dodavatel si vyhrazuje právo uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si spotřebitel zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení výrobku, pak je povinen uhradit náklady jak prvního, tak i opakovaného doručení výrobku.

Ceny zboží

Ceny zboží na stránkách internetového obchodu TUNAP.cz jsou uváděny bez DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo tiskových chyb a eventuální změny cen, v případě značných výkyvů měnových kurzů, při výrazném nárůstu inflace, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců nebo ostatních subdodavatelů výrobků.

Dokladem o prodeji zboží je faktura, která je přiložena u každé zásilky, a která slouží současně jako dodací a záruční list. K ceně zboží se přičítají náklady na dodání (viz platební podmínky).

Odstoupení od smlouvy

Nákup přes internet přináší vedle nesporných výhod i určité nevýhody proti nákupu v běžném obchodě. Přes velké množství uváděných údajů a informací, nemá spotřebitel možnost si nabízené zboží prohlédnut. Dodatečně pak může zjistit, že mu objednané zboží nevyhovuje případně se může při vyplňování objednávky zmýlit.

Z uvedených důvodů má spotřebitel právo objednávku zrušit (odstoupit od smlouvy) bez uvedení důvodu. Musí tak ale učinit nejpozději během 24 hodin po odeslání objednávky. Zprávu o odstoupení od smlouvy spotřebitel bez odkladu sdělí dodavateli, a to buď telefonicky na číslo +420 777 133 044, nebo e-mailem na adresu oldahamernik@centrum.cz. Dodavatel obratem zašle spotřebiteli potvrzení o zrušení objednávky.

Od smlouvy nelze odstoupit:

požádá-li spotřebitel, aby objednané zboží bylo vyexpedováno nebo předáno dopravci neprodleně týž pracovní den;
v ostatních případech uvedených v Občanském zákoníku.
Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se spotřebitelem objednané zboží již nevyrábí nebo byly přerušeny, zastaveny případně ukončeny dodávky objednaného zboží do České republiky.

 

Dodací podmínky

Termín dodávky

Standardní dodací lhůta jsou 3 pracovní dny, nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky. Je však důležité v objednacím formuláři vyplnit e-mailovou adresu a telefonní číslo, aby mohl dodavatel spotřebitele informovat o stavu odbavení objednávky. Spotřebiteli pak bude oznámeno, kdy byla jeho objednávka odeslána a také pod jakým podacím číslem.

Pokud spotřebitel neobdrží zásilku během jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy byl dodavatelem vyrozuměn o odeslání zásilky, pak tuto skutečnost neprodleně oznámí dodavateli buď telefonicky nebo e-mailem. V případě, že objednané zboží nebude možné doručit dle výše uvedené dodací lhůty, oznámí dodavatel spotřebiteli nový předpokládaný termín dodání. V takovém případě si dodavatel vyžádá souhlas spotřebitele. Dodací lhůta může být vzhledem k okolnostem prodloužena, když je zpoždění způsobeno okolnostmi nezaviněnými dodavatelem (zpoždění zásilky, ztráta zásilky atd.).

Pokud si spotřebitel objedná zboží, které výrobce nebo distributor z jakýchkoliv důvodů stáhnul z prodeje, a včas to neoznámil dodavateli, bude po zjištění této skutečnosti spotřebitel neprodleně informován (e-mailem, případně telefonicky).

Způsob dodávky

Objednané zboží dodavatel zašle spotřebiteli přepravní službou IN TIME případně PPL na dobírku, nebo fakturu. U každé objednávky je přiložena faktura, která slouží současně jako dodací list.

Zboží je možné také vyzvednout osobně ve skladu TUNAP na ulici Podruhova, 628 00 Brno-Líšeň (po telefonické dohodě).

Chce-li si spotřebitel vyzvednout zboží osobně, pak musí o tomto záměru informovat dodavatele v objednávce!

 

Platební podmínky

Platba

Objednané zboží bude spotřebiteli zasláno prostřednictvím dopravní společnosti IN TIME nebo PPL jako doporučená zásilka s dobírkou. Platba tedy proběhne v hotovosti při převzetí zásilky.

Poštovné

V případě, že je zásilka doručována na území České republiky činí poplatek za doručení 100 Kč včetně DPH. Pokud si spotřebitel objedná zboží za více než 5000 Kč včetně DPH, pak hradí náklady na doručení dodavatel.

Má-li být zboží doručeno mimo území České republiky, ale do sousední členské země Evropské Unie (Slovensko, Polsko, Rakousko nebo Německo), činí poplatek za doručení 200 Kč včetně DPH. Pokud si zahraniční spotřebitel z uvedené členské země EU objedná zboží za více než 8000 Kč včetně DPH, hradí náklady na doručení dodavatel.

V případě doručení zásilky mimo sousední státy EU nebo mimo Evropskou Unii budou náklady na doručení stanoveny individuálně, dle místa dodání, které určí spotřebitel. O výši tohoto poplatku bude dodavatel informovat spotřebitele v procesu potvrzení objednávky.

 

Záruka a reklamace

Před převzetím a zaplacením zásilky je spotřebitel povinen na místě zkontrolovat, zda zásilka není poškozená. V případě rozsáhlého poškození (roztrhaný obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) dodavatel doporučuje, aby spotřebitel zásilku nepřebíral a neprodleně jej o této skutečnosti informoval telefonicky na čísle +420 777 133 044 nebo e-mailem na adrese oldahamernik@centrum.cz.

Záruční doba

Na prodávané zboží, pokud není určeno jinak, je poskytována zákonná záruční doba 24 měsíců. Dokladem o prodeji zboží je faktura, která slouží současně jako dodací a záruční list. Záruční doba začíná plynout okamžikem převzetí zboží spotřebitelem.

Záruka se nevztahuje:

  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  • na vady, pro které byla u zboží prodaného za nižší cenu tato nižší cena sjednána;
  • na zboží, které spotřebitel neužívá řádně nebo užívá v rozporu s účelem, kterému zboží slouží;
  • na zboží, které bylo poškozeno v důsledku neodborné montáže.


Reklamace

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

Reklamace vyřizujeme dle platných právních předpisů. Od 1.ledna 2014 byla většina zákonů upravujících uzavírání spotřebitelských nebo obchodních smluv nahrazena novým Občanským zákoníkem (zákon 89/2012 Sb.).

Nahlášení reklamace je nutno provést neprodleně po zjištění vady, a to písemně, elektronickou poštou (e-mailem). Pro ověření vlastníka věci a platnosti záruční lhůty, je nutno doložit doklad o zaplacení, který je nepřenosný (kupní smlouva), pokladní doklad, či jiný doklad prokazující zakoupení věci v naší společnosti.

Pro určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci je nutno předložit výrobek, doložit fotografie viditelně zobrazené vady (vad) a to nejpozději do 48 hodin od nahlášení reklamace. V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost zastaveno.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující – spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující – spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující – spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

Reklamace výrobku bude vyřízena do 30 dnů od jejího nahlášení, pokud se obě strany nedomluví na lhůtě delší.

Reklamace se vztahuje výhradně:

na prokazatelné výrobní vady způsobené výrobcem, které byly nalezeny po dodávce zboží, nebo v průběhu jeho používání.
Reklamace se nevztahuje:

na chyby způsobené uživatelem v průběhu běžného užívání zboží;
na zboží, u něhož není doložen dokladu o nákupu;

Závěrečná ustanovení

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Spotřebitel závazným objednáním zboží prostřednictvím objednávkového formuláře uděluje provozovateli internetového obchodu souhlas ke shromaždování osobních údajů. Spotřebitel má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze.

Provozovatel internetového obchodu TUNAP.cz prohlašuje, že poskytuje všechny své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje spotřebitele budou použity pouze pro poskytování konkrétní spotřebitelem vyžádané služby. Osobní údaje spotřebitele nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

Zákony upravující uzavírání spotřebitelské nebo obchodní smlouvy

Úplná znění všech platných zákonů, lze nalézt na portálu veřejné správy České republiky.

zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Významnou zákonnou normou pro elektronické obchodování byl zákon 367/2000 Sb., kterým se novelizoval Občanský zákoník z hlediska pravidel uzavírání smluv při použití tzv. prostředků komunikace na dálku. Samotný Občanský zákoník byl však od té doby nejméně třicetkrát novelizován. Od 1.ledna 2014 však platí zcela nový Občanský zákoník (zákon 89/2012 Sb.).

Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů mimo jiné upravuje povinnosti prodávajícího při nakládání s osobními údaji kupujících. Pokud si však zákazník vyzvedne zboží přímo v naší kamenné prodejně na výše uvedené adrese, potom nejsou jeho osobní data vůbec potřebná.

Související dokumenty

Reklamační řád internetového obchodu TUNAP.cz

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu TUNAP.cz platí od 1.1.2014.